Termes i condicions de compra
wineaspects.academy
 1. INFORMACIÓ GENERAL
La titularitat d’aquest lloc web, wineaspects.academy, (d’ara endavant Lloc Web) l’ostenta: Andrew Ashurst, amb NIF: X1794916S, les dades de contacte de les quals són: Adreça: C/ Santa Magdalena 26 08720, Vilafranca del Penedès Telèfon de contacte: 0034 938.181.460 Email de contacte: wineaspects@wineaspects.info Aquest document (així com tot altre document que aquí s’esmenten) regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest Lloc Web (wineaspects.academy) i la compra o adquisició de productes i/o serveis (en endavant, Condicions). A l’efecte d’aquestes Condicions s’entén que l’activitat que WINE ASPECTS desenvolupa a través del Lloc Web comprèn: – English for Wine Lovers Online. – Cursos d’aprendre a fer servir el vocabulari i els conceptes del món vitivinícola. – Packs destudi danglès i vins: inclou llibres, vins i copes de vidre. – Sessions de tast en anglès en què analitzem els vins escollits per a cada ocasió segons una temàtica definida. A més de llegir les presents Condicions, abans d’accedir, navegar i/o utilitzar aquesta pàgina web, l’Usuari ha d’haver llegit l’Avís Legal i les Condicions Generals d’Ús, incloent-hi, la política de cookies, i la política de privadesa i de protecció de dades de WINE ASPECTS. En utilitzar aquest Lloc Web o en fer i/o sol·licitar l’adquisició d’un producte i/o servei a través del mateix l’Usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot el que s’ha esmentat anteriorment, per la qual cosa si no està d’acord amb tot això no ha de fer servir aquest Lloc Web. Així mateix, s’informa que aquestes condicions podrien ser modificades. L’Usuari és responsable de consultar-les cada vegada que accedisca, navegueu i/o useu el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment en què se sol·licite l’adquisició de productes i/o serveis. Per a totes les preguntes que l’Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions podeu posar-vos en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, si escau, utilitzant el formulari de contacte.
 1. L’USUARI
L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d’usuari (d’ara endavant referit, indistintament, individualment com a Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves modificacions ulteriors, sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas. L’Usuari assumeix la responsabilitat d’un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
 • Fer ús d’aquest Lloc Web únicament per fer consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
 • No fer cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una compra d’aquesta índole, podria ser anul·lada i s’informaria les autoritats pertinents.
 • Facilitar dades de contacte veraces i lícits, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (veure Avís Legal i Condicions Generals d’Ús).
L’Usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes a través d’aquest Lloc Web. L’Usuari podrà formalitzar, a la seva elecció, amb WINE ASPECTS el contracte de compravenda dels productes i/o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en què aquestes Condicions estiguin disponibles en aquest Lloc Web.
 1. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ
Els Usuaris degudament registrats poden comprar al Lloc Web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició online de wineaspects.academy, durant el qual diversos productes i/o serveis poden ser seleccionats i afegits a la cistella, cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic a “Informació i reserves ”. Així mateix, l’Usuari haurà d’emplenar i/o comprovar la informació que se li sol·licita a cada pas, encara que, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra. Seguidament, l’usuari rebrà un correu electrònic confirmant que WINE ASPECTS ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i/o prestació del servei, és a dir, la confirmació de la comanda. I, si escau, se us informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quan la vostra compra estigui sent enviada. Si escau, aquestes informacions també podrien posar-se a disposició de l’Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web. Un cop el procediment de compra ha conclòs, l’Usuari consenteix que el Lloc Web generi una factura electrònica que es farà arribar a l’Usuari a través del correu electrònic, i si escau, a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web. Així mateix, l’Usuari pot, si així ho desitja, obtenir una còpia de la factura en paper, sol·licitant-ho a WINE ASPECTS utilitzant els espais de contacte del Lloc Web oa través de les dades de contacte facilitades més amunt.   L’Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen el producte i/o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge d’aquest a la seva pàgina del Lloc Web, indicant, a manera enunciativa, però no exhaustiva, i atenent a cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, manera com es duran a terme i/ o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o l’adquisició materialitza l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas. Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades al Lloc Web podrien ser arxivades i conservades als registres informatitzats de WINE ASPECTS per tal de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que a aquest respecte siguin aplicables, i particularment atenent el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i als drets que assisteixen a els Usuaris conforme a la política de privadesa d’aquest Lloc Web.
 1. DISPONIBILITAT
Totes les comandes de compra rebudes per WINE ASPECTS a través del Lloc Web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o que cap circumstància o causa de força major (clàusula nou d’aquestes Condicions) afecti el subministrament dels mateixos i/o la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats quant al subministrament de productes o no quedessin productes en estoc, WINE ASPECTS es compromet a contactar amb l’usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d’import. Això serà igualment aplicable en els casos en què la prestació d’un servei esdevingués irrealitzable.
 1. PREUS I PAGAMENT
Els preus exhibits al Lloc Web són els finals, a Euros (€) i inclouen els impostos, llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a l’IVA, s’assenyali i apliqui qüestió diferent. Les despeses d’enviament per a Espanya Peninsular es troben incloses en els preus finals dels productes tal com es mostren al Lloc Web. Cal consultar les tarifes de les despeses d’enviament per a la resta del món. Així, WINE ASPECTS realitza els serveis de lliurament i/o tramesa a través de les empreses: NACEX, Seur, UPS, MRW i altres. En cap cas el Lloc Web no afegirà costos addicionals al preu d’un producte o d’un servei de forma automàtica, sinó només aquells que l’Usuari hagi seleccionat i elegit voluntàriament i lliurement. Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte de les que l’Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda. Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit, Paypal i per mitjans de Pagantis amb la possibilitat de pagar la quantia a terminis. Així mateix, l’usuari podrà pagar tot o part del preu de la compra amb una targeta regal i/o una targeta abonament emesa per WINE ASPECTS i/o Andrew Ashurst. WINE ASPECTS utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmeses per l’Usuari durant les transaccions a través del Lloc Web. Com a tal, el Lloc Web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer). Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat bancària emissora de les mateixes, si aquesta entitat no autoritzés el pagament, WINE ASPECTS no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l’Usuari . Un cop WINE ASPECTS rebi l’ordre de compra per part de l’Usuari a través del Lloc Web, es farà una preautorització a la targeta que correspongui per assegurar que hi ha fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment que s’enviï a l’Usuari la confirmació d’enviament i/o confirmació del servei que es presta en forma i, si escau, lloc establerts. Si el mitjà de pagament és targeta regal o targeta abonament, el càrrec es farà en el moment en què WINE ASPECTS envieu una confirmació de la comanda de compra o adquisició de productes i/o serveis a l’Usuari. En tot cas, en fer clic a “Informació i reserves” l’Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu, o que, si escau, és el legítim posseïdor de la targeta regal o de la targeta abonament.
 1. ENTREGA
En els casos en què sigui procedent realitzar el lliurament físic del bé contractat, els lliuraments s’efectuaran en l’àmbit del territori següent: Espanya (Península, Balears, Canàries, Ceuta i Melilla), Unió Europea, Resta d’Europa. Exceptuant aquells casos en què existeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si escau, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats a cada confirmació de compra serà lliurada en el termini assenyalat al Lloc Web segons el mètode d’enviament seleccionat per l’Usuari i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies naturals comptadors des de la data de la confirmació de la comanda. Si per algun motiu, que li fos imputable, WINE ASPECTS no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà a l’Usuari per informar-lo i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es fan en dies laborables. Si resultés impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l’Usuari, la comanda podria ser tornada al magatzem. Tot i això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer perquè sigui lliurat de nou. Si l’Usuari no estarà al lloc de lliurament a la franja horària convinguda, cal que us poseu en contacte amb WINE ASPECTS per convenir el lliurament un altre dia. En cas que transcorrin 30 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, i no hagi estat lliurada per causa no imputable a WINE ASPECTS, WINE ASPECTS entendrà que l’Usuari desitja desistir del contracte i aquesta es considerarà resolta. Com a conseqüència de la resolució del contracte, tots els pagaments rebuts de l’Usuari us seran retornats, a excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció pròpia de l’Usuari d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que ofereix el Lloc Web , sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies naturals des de la data en què es considera resolt el contracte. Això no obstant, l’Usuari ha de tenir present que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que li podrà ser repercutit. A efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurada en el moment en què l’Usuari o un tercer indicat per l’Usuari adquireixi la possessió material dels productes, cosa que s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l’adreça de lliurament convinguda. Els riscos que es puguin derivar dels productes seran a càrrec de l’Usuari a partir del moment del seu lliurament. L’Usuari adquireix la propietat dels productes quan WINE ASPECTS rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació a la compra o adquisició efectuada, incloses les despeses d’enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquesta té lloc en un moment posterior a la recepció completa de limport objecte de pagament per WINE ASPECTS. De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament i/o prestació s’entenen localitzades al territori d’aplicació de l’IVA espanyol si la direcció de lliurament està en territori espanyol tret de Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracti. En aquest mateix sentit, i de conformitat amb el Capítol I del títol V de la Directiva 2006/112 del Consell de 28 de novembre de 2006 relativa al sistema comú de l’IVA, les comandes de compra es localitzaran, per al lliurament i/o la prestació , en aquell Estat membre de la Unió Europea en què la direcció que figura a la comanda de compra es localitza i, per tant, l’IVA aplicable serà el vigent en aquest Estat membre. En les comandes amb destinació a les Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exempts d’IVA per aplicació del que disposa la Llei 37/1992, i la Directiva 2006/112, sens perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent a cadascun d’aquests territoris. L’Usuari ha de tenir en compte que en aquests territoris podrien donar-se situacions en què s’apliquen i meriten impostos i drets de duanes a la destinació, de conformitat amb la normativa vigent, i que aquests podrien córrer per part seva. Per a la resta de localitzacions, diferents de les anteriors, on les comandes de compra es localitzin, per al seu lliurament i/o prestació s’aplicarà la normativa vigent a cada moment; l’Usuari ha de tenir en compte que això podria generar l’aplicació i la meritació d’impostos i drets de duanes a la destinació, de conformitat amb la normativa vigent a la destinació, i que aquests podrien córrer per part seva. Per ampliar informació, l’usuari ha de dirigir-se a l’oficina de duanes a la destinació.
 1. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS
Es posa en coneixement de l’Usuari que en cas que detecti que s’ha produït un error en introduir dades necessàries per processar la seva sol·licitud de compra al Lloc Web, podrà modificar-los posant-se en contacte amb WINE ASPECTS a través dels espais de contacte habilitats al Lloc Web, i, si escau, a través d’aquells habilitats per contactar amb el servei d’atenció al client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitades a la clàusula primera (Informació general). Així mateix, aquestes informacions també podrien solucionar-se per l’Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web. En qualsevol cas, l’Usuari, abans de fer clic a “Informació i reserves”, té accés a l’espai, la cistella o la cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions. De la mateixa manera, es remet a l’Usuari a consultar l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús i, en concret, la Política de Privadesa per demanar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) ia la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 1. DEVOLUCIONS
En els casos en què l’Usuari adquirís productes a través del Lloc Web del titular, li assisteixen una sèrie de drets, tal com s’enumeren i descriuen a continuació: Dret de Desistiment L’Usuari, en tant que consumidor i usuari, realitza una compra al Lloc Web i, per tant, li assisteix el dret a desistir d’aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que l’Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits al Lloc Web de WINE ASPECTS o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que l’Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns que componien una mateixa comanda de compra, o en el cas de tractar-se d’un contracte de serveis als 14 dies naturals des del dia de la celebració del contracte. Per exercir aquest dret de desistiment, l’Usuari haurà de notificar la decisió a WINE ASPECTS. Podrà fer-ho, si escau, a través dels espais de contacte habilitats al Lloc Web oa través de: Wine Aspects C/ Santa Magdalena 26 08720, Vilafranca del Penedès, Barcelona. Teléfono: 0034 – 938.181.460 L’Usuari, independentment del mitjà que esculli per comunicar la seva decisió, ha d’expressar de manera clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra. En tot cas, l’Usuari podrà utilitzar el model de formulari de SUPORT que WINE ASPECTS posa a la vostra disposició com a part annexada a aquestes Condicions, però el seu ús no és obligatori. Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui enviada abans que venci el termini corresponent. En cas de desistiment, WINE ASPECTS reemborsarà a l’Usuari tots els pagaments rebuts, incloses les despeses d’enviament (amb l’excepció de les despeses addicionals elegides per l’Usuari per a una modalitat d’enviament diferent de la modalitat menys costosa oferta al Lloc Web) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard en 14 dies naturals a partir de la data en què WINE ASPECTS és informat de la decisió de desistir per l’Usuari. En cap cas, WINE ASPECTS tornarà la quantia de les despeses o interessos quan la compra sigui realitzada a través de Pagantis. Es considera un servei opcional a disposició de lusuari i per tant no queda inclòs dins dels serveis oferts per WINE ASPECTS. WINE ASPECTS reemborsarà a l’Usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va fer servir aquest per realitzar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l’usuari. No obstant això, WINE ASPECTS podria retenir aquest reemborsament fins haver rebut els productes o articles de la compra, o fins que l’Usuari en presenti una prova de la devolució, segons quina condició es compleixi primer. L’Usuari pot tornar o enviar els productes a WINE ASPECTS a: C/ Santa Magdalena 26 08720, Vilafranca del Penedès, Barcelona, ​​Espanya. I ho haurà de fer sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què WINE ASPECTS va ser informat de la decisió de desistiment. L’usuari reconeix que ha d’assumir el cost directe de devolució (transport, lliurament) dels béns, si s’incorre en algun. A més, serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d’una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns. L’Usuari reconeix saber que hi ha excepcions al dret de desistiment, tal com es recull a l’article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa de els Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: productes personalitzats; productes que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa; CDs/DVD de música o vídeo sense el seu embolcall, tal com es precinta a fàbrica; productes que per raons d’higiene o de la salut van precintats i han estat desprecintats després de l’entrega. En aquest mateix sentit es regeix la prestació d’un servei que l’usuari pogués contractar en aquest Lloc Web, ja que aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el dret de desistiment als usuaris quan la prestació del servei ha estat completament executada, o quan hagi començat , amb el consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per part seva que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per WINE ASPECTS, haurà perdut el seu dret de desistiment. En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany després del lliurament. Així mateix, s’han de tornar els productes usant o incloent-hi tots els seus embolcalls originals, les instruccions i la resta de documents que els acompanyin, a més d’una còpia de la factura de compra. Al següent enllaç podeu emplenar el formulari de SUPORT indicant que es vol exercir el dret de desistiment: https://wineaspects.academy/soporte/ Devolució de productes defectuosos o error a l’enviament Es tracta de tots aquells casos en què l’Usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s’ajusta a allò estipulat al contracte o comanda de compra, i que, per tant, haurà de posar-se en contacte amb WINE ASPECTS immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte/error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten a l’apartat anterior (Dret de Desistiment). L’Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, un cop retornats, seran examinats i s’informarà a l’Usuari, dins d’un termini raonable, si escau el reemborsament o, si escau, la substitució del mateix. . El reemborsament o la substitució del producte s’efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en què us enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l’article no conforme. L’import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d’algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, incloses les despeses de lliurament i els costos en què l’usuari hagi pogut incórrer per fer la devolució. El reemborsament s’efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l’usuari va utilitzar per pagar la compra. En tot cas, s’estarà sempre als drets reconeguts a la legislació vigent en cada moment per a l’Usuari, en tant que consumidor i usuari. Garanties L’Usuari, en tant que consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d’aquest Lloc Web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent WINE ASPECTS, per tant, per la manca de conformitat de els mateixos que es manifesti en un termini de dos anys des del lliurament del producte. En aquest sentit, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s’ajustin a la descripció realitzada per WINE ASPECTS i posseeixin les qualitats presentades; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus i que en siguin fonamentalment esperables. Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats a l’Usuari, aquest haurà de procedir tal com s’indica a l’apartat Devolució de productes defectuosos o error a l’enviament. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen al Lloc Web, podrien presentar característiques no homogènies sempre que aquestes derivin del tipus de material amb què s’han fabricat, i que per tant formaran part de l’aparença individual del producte, i no seran un defecte. D’altra banda, es podria arribar a donar el cas que l’Usuari adquireix al Lloc Web un producte d’una marca o de fabricació per un tercer. En aquest cas, i considerant l’Usuari que es tracta d’un producte defectuós, aquest també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o fabricant responsable del producte per esbrinar com exercir el seu dret de garantia legal directament davant dels dos durant els dos anys següents al lliurament dels productes esmentats. Per això, l’usuari ha d’haver conservat tota la informació en relació amb la garantia dels productes. No obstant això, per conèixer més sobre el Servei Posvenda que WINE ASPECTS posa al servei dels Usuaris del Lloc Web el podeu consultar aquí: https://wineaspects.academy/soporte/
 1. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
Llevat de disposició legal en sentit contrari, WINE ASPECTS no acceptarà cap responsabilitat per les pèrdues següents, amb independència del seu origen:
 • qualssevol pèrdues que no fossin atribuïbles a cap incompliment per part seva;
 • pèrdues empresarials (incloent-hi lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes); o de
 • tota altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per les dues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre les dues parts.
Igualment, WINE ASPECTS també limita la seva responsabilitat quant als casos següents:
 • WINE ASPECTS aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte al Lloc Web, però no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de la falta de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s’utilitzi o d’altres d’aquest caràcter.
 • WINE ASPECTS actuarà amb la màxima diligència per posar a disposició de l’empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. Tot i això, no es responsabilitza per perjudicis provinents d’un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol altres pròpies del sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte.
 • Fallades tècniques que per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedeixin un funcionament normal del servei a través d’internet. Manca de disponibilitat del Lloc Web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. WINE ASPECTS posa tots els mitjans al seu abast a l’efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament/lliurament dels productes, no obstant s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.
 • WINE ASPECTS no es farà responsable del mal ús i/o del desgast dels productes que l’usuari hagi utilitzat. Alhora, WINE ASPECTS tampoc no es farà responsable d’una devolució errònia realitzada per l’Usuari. És responsabilitat de l’Usuari tornar el producte correcte.
 
 • En general, WINE ASPECTS no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan aquest es degui a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a manera enunciativa però no exhaustiva:
Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives. Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra. Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural. Impossibilitat de fer servir trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats. Impossibilitat de fer servir sistemes públics o privats de telecomunicacions. Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública. D’aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i WINE ASPECTS disposarà d’una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual al que duri la causa de força major. WINE ASPECTS posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que permeti complir amb les seves obligacions malgrat la causa de força major.
 1. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS
Mitjançant l’ús d’aquest Lloc Web, l’Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb WINE ASPECTS siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats al Lloc Web). A efectes contractuals, l’Usuari consenteix a utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que WINE ASPECTS enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afecta els drets reconeguts per llei a l’usuari. L’Usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb WINE ASPECTS a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si escau, a través dels espais de contacte del Lloc Web. Igualment, llevat que s’estipuli el contrari, WINE ASPECTS pot contactar i/o notificar a l’Usuari al seu correu electrònic oa l’adreça postal facilitada.
 1. RENUNCIA
Cap renúncia de WINE ASPECTS a un dret o acció legal concreta o la manca de requeriment per WINE ASPECTS del compliment estricte per l’Usuari d’alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d’un contracte o de les Condicions, ni exonerarà l’usuari del compliment de les seues obligacions. Cap renúncia de WINE ASPECTS a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d’un contracte tindrà efecte, tret que s’estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a l’Usuari per escrit.
 1. NUL·LITAT
Si alguna de les presents Condicions fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.
 1. ACORD COMPLET
Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa en aquestes constitueixen l’acord íntegre existent entre l’Usuari i WINE ASPECTS en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts. L’Usuari i WINE ASPECTS reconeixen haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra part, llevat del que figura expressament esmentat a les presents Condicions.
 1. PROTECCIÓ DE DADES
La informació o dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a WINE ASPECTS en el curs d’una transacció al Lloc Web, seran tractades d’acord amb allò establert a la Política de Privadesa o de protecció de dades (continguda, si escau, a l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús). En accedir, navegar i/o utilitzar el Lloc Web l’Usuari consenteix el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.
 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
L’accés, la navegació i/o l’ús d’aquest Lloc Web i els contractes de compra de productes a través d’aquest es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l’accés, navegació i/o ús del Lloc Web, o amb la interpretació i execució d’aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre WINE ASPECTS i l’Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.
 1. QUEIXES I RECLAMACIONS
L’Usuari pot fer arribar a WINE ASPECTS les seves queixes, reclamacions o qualsevol altre comentari que vulgui fer a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General). A més, WINE ASPECTS disposa de fulls oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a WINE ASPECTS en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General). Així mateix, si de la subscripció d’aquest contracte de compra entre WINE ASPECTS i l’Usuari emanés una controvèrsia, l’Usuari com a consumidor pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell , de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) 2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE. Podeu accedir a aquest mètode a través del següent lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Última modificació: 11 de novembre 2020
Lo sentimos, para acceder a esta web tienes que ser mayor de edad.

¿Eres mayor de edad?

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.